Automatinė transmisija: kaip važiuoti su ‘automatu’

Pirmoji automatinė pavarų dėžė (APD) buvo sukurta ir pagaminta JAV. Tad nenuostabu, kad ten apie 90% automobilių yra su APD. Jas mėgsta ir japonai, Tekančios saulės šalyje apie 75% mašinų komplektuojama su APD. Automatinių transmisijų naudojimas sparčiai populiarėja ir Europoje. O štai kas rašoma apie automatines pavarų dėžes 123-iosios serijos Mercedes-Benz automobilio instrukcijoje.

Važiavimas

Automatinė pavarų dėžė palengvina ir supaprastina automobilio valdymą. Atitinkamos pavaros įsijungia priklausomai nuo valdymo rankenos padėties, važiavimo greičio ir greičio paminos padėties.

Patarimas: pastatę automobilį arba veikiant varikliui atlikdami bet kokius darbus, nuspauskite stovėjimo stabdžio paminą, o valdymo rankeną pastumkite į “P” padėtį.

Jei valdymo rankena prie vairo:
Saugumo sumetimais rankena padaryta nuspaudžiama. Dėl to visada palikite rankeną ištrauktą. Varikliui dirbant tuščiąja eiga pastumkite valdymo rankeną į norimą padėtį, tuo pačiu laikydami stabdžio paminą paspaustą. Yra pavojus, kad atleidus stabdį automobilis pradės savaime riedėti.

Greičio paminos padėtis:
– Mažai paspausta pamina – ankstyvas persijungimas į aukštesnę pavarą, lėtesnis įsibėgėjimas.
– Daug paspausta pamina – vėlyvas persijungimas į aukštesnę pavarą, greitas įsibėgėjimas.
– Energingai paspausta pamina (kickdown – t.y. greičio pamina nuspaudžiama žemiau pilno paspaudimo padėties) – perjungiama žemesnė pavara, maksimalus įsibėgėjimas. Pasiekus normalų greitį ir atleidus paminą vėl persijungia aukštesnė pavara.

Valdymo rankenos pagalba galima nustatyti labiausiai situaciją atitinkantį automatinio pavarų perjungimo režimą:
“P” Stovėjimo blokatorius. Stovėjimo blokatorius yra papildoma apsauga pastačius automobilį. Jis įjungiamas tik automobiliui sustojus.
“R” Atbulinė eiga. Atbulinė eiga įjungiama tik automobiliui stovint.
“N” Laisva eiga. Nėra jokio jėgos perdavimo tarp variklio ir galinio tilto. Atleidus stabdį automobilis gali laisvai riedėti (stumiant arba velkant). Nejunkite “N” automobiliui judant, išskyrus tuos atvejus, kai automobilis slysta (pavyzdžiui esant slidžiam keliui žiemą).
“D” Normali eiga. Naudojamos visos pavaros. “D” naudojama esant normalioms važiavimo sąlygoms.
“S” Pakilimas. Pavaros jungiamos į aukštesnes tik iki 3-ios pavaros. Teisinga naudoti esant vidutiniškiems pakilimams arba nuolydžiams. Kadangi greičių dėžė neįjungia 4-os pavaros, galima išnaudoti variklio stabdymo poveikį.
“L” Apkrova. Pavaros jungiamos į aukštesnes tik iki 2-os pavaros. Naudojama važiuojant stačiomis įkalnėmis, kalnuose su priekaba, esant sunkioms važiavimo sąlygoms, taip pat stabdant ekstremaliose nuokalnėse.

Svarbu! Neviršykite kiekvienai pavarai leistino greičio. Stebėkite brūkšnines žymas ant spidometro. Kitą valdymo rankenos padėtį judinkite tik tada, kai automobilio greitis yra ne didesnis, kaip maksimalus leistinas tos pavaros, į kurią jungiate. Persukę variklį galite jį sugadinti. Slidžiame kelyje, jei tai įmanoma, neperjunginėkite pavarų.

Priekabos tempimas

Kildami į kalną neleiskite sumažėti variklio sūkiams. Laiku perjunkite valdymo rankeną į “S” arba “L”.

Sustojimas

Sustoję trumpam, pavyzdžiui prie šviesoforo, valdymo rankeną palikite esamoje pozicijoje ir naudokitės darbiniu stabdžiu. Veikiant varikliui sustoję ilgesniam laikui, valdymo rankeną nustatykite į padėtį “N”. Įkalnėje nelaikykite automobilio stovinčio vien greičio paminos pagalba, naudokitės stabžiu. Tokiu būdu sumažės bereikalingas pavarų dėžės kaitimas.

Manevravimas

Manevruodami ankštoje erdvėje, pavyzdžiui parkuodamiesi, automobilio greitį keiskite darbinio stabdžio pagalba. Greičio paminą naudokite saikingai, nevaldykite juo. Norėdami “išsiūbuoti” automobilį ant slidaus pagrindo (purvas, sniegas), šiek tiek paspauskite greičio pedalą ir junginėdami svirtį tarp “R” ir “D” išsiūbavę automobilį išvažiuokite.

Automatinės pavarų dėžės alyvos kontrolė

Alyvos lygį automatinėje pavarų dėžėje tikrinkite reguliariai, kartu tikrindami alyvą variklyje. Alyvos lygį tikrinkite veikiant varikliui, nuspaudę stovėjimo stabdžio paminą, o valdymo svirtį nustatę į padėtį „P“. Automobilis turi stovėti lygioje vietoje. Prieš tikrindami leiskite varikliui 1-2 minutes dirbti tuščia eiga.

Palaikykite pedantišką švarą! Matuoklės valymui naudokite švarią, bepluoštę šluostę (geriausiai odą). Alyvą pilkite į matuoklės ertmę tik per tankų sietelį. Net nedideli nešvarumai gali sugadinti pavarų dėžę.

Alyvos lygis pavarų dėžėje keičiasi priklausomai nuo temperatūros. Min ir Max žymos ant matuoklės nurodytos 80ºC temperatūros alyvai (normali pavarų dėžės darbo temperatūra).

Temperatūrai esant 20-30ºC, maksimalus alyvos lygis yra žemiau minimalios žymos per:
– 30 mm (230 CE, matuoklė be užrakto)
– 12 mm (230 CE, matuoklė su užraktu)
– 5 mm (280CE, matuoklė su užraktu)

Šie duomenys reikalingi keičiant alyvą, nes ji dažniausiai pilama tokios temperatūros. Negalima viršyti maksimalaus alyvos lygio. Kitu atveju alyvos perteklių reikia išleisti arba išsiurbti.

Matuoklė su užraktu:
Alyvos lygis turi būti matuojamas visiškai sukišant matuoklę su atlenktu užraktu. Baigę darbą alyvos matuoklę sukiškite iki galo ir užlenkite užraktą.

Automobilio su automatine pavarų dėže užvedimas velkant

Pavarų dėžės svirtį nustatykite į padėtį „N“. Užvedimo raktą pasukite į padėtį „2“ ir tada tempkite automobilį. Norėdami užvesti variklį, pavarų dėžės svirtį nustatykite į padėtį „L“. Greičio paminą atleiskite, kai tik variklis užsives. Užsivedus varikliui svirtį iškart perjunkite į padėtį “N“.

Jei variklis per kelias sekundes neužsiveda, valdymo svirtį iš „L“ padėties reikia perjungti į „N“, nes kitaip kyla pavojus sugadinti pavarų dėžę. Norėdami pakartotinai užvesti variklį, automobilį kurį laiką tempkite ir po to pabandykite užvesti dar kartą. Tokiu pačiu būdu galima užvesti variklį avariniu būdu ir riedant nuo kalno.

Automobilio su automatine pavarų dėže vilkimas

Be žalos pavarų dėžei automobilį galima vilkti nustūmus pavarų dėžės svirtį į padėtį „N“. Vilkimo greitis turi būti ne didesnis kaip 50 km/h, o atstumas ne didesnis kaip 120 km. Didesniais atstumais vilkti galima tik pakėlus galinę automobilio ašį arba atjungus nuo galinės ašies kardaninį veleną.

Transportuojant automobilį geriausia naudoti specialų autotransporterį arba priekabą. Šis metodas patartinas bet kuriuo atveju, kai kyla kokių nors abejonių.